Home » Het schooljaar 2020 / 2021

Het schooljaar 2020 / 2021

Wat is er nieuw dit jaar

Dit schooljaar is het roer omgegaan en niet alleen vanwege de de COVID-crisis, ook voor de lesinhoud  is het docententeam rond de tafel gaan zitten, we wilden didactisch meer grip te krijgen op onze lessen. Onze leerlijnenn zijn aangepast, zonder van materiaal te veranderen, we gaan meer op de de gebreken letten en proberen om vroeg in te kunnen grijpen. De grootste verandering is echter wel de langere lestiojden en de afstandslessen tussendoor. Deze vinden plaats in subgroepjes en soms zelfs op individueel niveau. We hebben binnenkort een nieuw Schoolplan dat ook ter beschikking staat van de ouders. Het leerlingaantal is ongeveer gelijk gebleven met normaal verloop, wat betekent dat we een jonge groep hebben met voornamelijk. kinderen tussen de 4 en de 10 jaar. De groep tieners bereidt zich voor op het certificaatexamen en gaat zijn eigen gang.

 

Taalbos en Taalactief

We maken gebruik van de boeken van Taal actief en op de tablets gebruiken we Taalbos, een educatieve software van Edufax, dat het afgelopen jaar heel nuttig is gebleken. We blijven het leesonderwijs extra stimuleren, dat heeft veel effect gehad. 

Allemaal een mooi en veilig schooljaar gewenst.
Michel Dingenouts
Coordinator NTC Erasmus

Cosa c'è di nuovo quest'anno
Quest'anno scolastico abbiamo camiato rotta, e non solo a causa della crisi COVID, ma anche per i contenuti delle lezioni. Il team di insegnanti si è seduto intorno al tavolo per migliorare la presa didattica delle nostre lezioni. Le nostre linee per studenti sono state adattate, senza cambiare materiale, faremo più attenzione ai difetti e cercheremo di intervenire tempestivamente. Il cambiamento più grande, tuttavia, è rappresentato dalle lezioni più lunghe e dalle lezioni a distanza. Quest'ultime si svolgono in sottogruppi e talvolta anche a livello individuale. Presto avremo un nuovo Piano Scolastico che sarà disponibile anche per i genitori. Il numero di alunni è rimasto più o meno lo stesso, il che significa che abbiamo un gruppo giovane con soprattutto bambini tra i 4 e i 10 anni. Il gruppo di adolescenti si prepara per l'esame di certifcazione e va per la propria strada.

Taalbos e Taalactief
Utilizziamo i libri di Taalactief e sui tablet usiamo Taalbos, un software educativo di Edufax, che si è dimostrato molto utile nell'ultimo anno. Continuiamo a stimolare l'educazione alla lettura, che ha avuto un grande effetto. 

Un buon anno scolastico a tutti.
Michel Dingenouts
Coordinatore NTC Erasmus